algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Residentie Vlissingen: de organisatie die bemiddelt bij de verhuur van studio’s en appartementen in opdracht van de eigenaren en hun vertegenwoordigers.
1.2 accommodatie: alle studio’s en appartementen die zijn ingericht voor overnachtingen.
1.3 de huurder: de (rechts)persoon die de boeking verricht en daardoor de wederpartij wordt van Residentie Vlissingen.
1.4 de gebruiker: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.
1.5 accommodatie verstrekker: de eigenaar van de voor verhuur uit te geven accommodatie.
1.6 de overeenkomst: de huurovereenkomst tussen accommodatie verstrekker en de huurder.
1.7 huursom: basis huurkosten inclusief eventuele kortingen en exclusief bijkomende kosten.
1.8 schriftelijk: per brief of e-mail.
1.9 website: de website(s) die Residentie Vlissingen gebruikt voor het aanbieden van de accommodatie.

2. Toepasselijkheid
Algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Residentie Vlissingen en overeenkomsten betreffende huur van accommodaties die met Residentie Vlissingen worden gesloten. Deze voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst.

3. Aanbod
3.1 Het aanbod van Residentie Vlissingen is geldig zolang Residentie Vlissingen daadwerkelijk beschikt over de studio of het appartement.

4. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
4.1 Reserveren
4.1.1 Er kan zowel ter plaatse, online als telefonisch een accommodatie worden gereserveerd. Deze manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend.
4.1.2 Online reserveren; er komt een overeenkomst onder opschortende voorwaarde tot stand tussen de huurder en Residentie Vlissingen met betrekking tot het boeken van een accommodatie die expliciet door Residentie Vlissingen wordt aangeboden op de website indien:
a) de huurder akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Residentie Vlissingen
b) de huurder alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button “bevestigen”.
4.1.3 Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de website wordt door Residentie Vlissingen bevestigd met een e-mail aan de huurder, welke betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de huurder.
4.1.4 Na ontvangst van de reservering wordt deze door Residentie Vlissingen gecontroleerd op juistheid. Als de reservering correct is, is de opschortende voorwaarde,
zoals bedoeld onder 4.1.2, vervuld en komt de overeenkomst tot stand.
4.1.5 Als de huurder geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen dient de huurder contact op te nemen met Residentie Vlissingen, bij gebreke waarvan door de huurder geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
4.1.6 Leeftijd: reserveringen kunnen alleen gemaakt
worden door personen die 21 jaar of ouder zijn,
reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Indien een huurder een reservering maakt t.b.v. jongere personen en zelf niet de gehele periode aanwezig is is de boeking eveneens niet geldig. In overleg met Residentie Vlissingen kunnen uitzonderingen worden gemaakt.
4.1.7 Tevens behoudt Residentie Vlissingen zich het recht voor om een reservering te weigeren indien vermoed wordt dat de accommodatie zal worden gebruikt in strijd met deze algemene voorwaarden.

4.2 Herroepingsrecht
4.2.1 Gemaakte reserveringen zijn wettelijk definitief voor de huurder. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van accommodatie.

5. Annuleren of wijzigen van de overeenkomst
5.1 Annuleren door huurder
5.1.1 Het kan gebeuren dat men door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de huurder of zijn plaatsvervanger dit schriftelijk aan Residentie Vlissingen doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.
5.1.2 Na annulering ontvangt de huurder van Residentie Vlissingen een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven.
5.1.3 Residentie Vlissingen biedt de keuze uit 2 tarieven. Een reservering met het non-refundable tarief kan niet meer worden gewijzigd of geannuleerd. Het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de gehele periode waarvoor oorspronkelijk is geboekt zal in rekening worden gebracht.
Bij een reservering met het flexibele tarief is kosteloze wijziging of annulering mogelijk tot 48 uur voor aankomst. Wanneer minder dan 48 uur voor de incheckdatum wordt geannuleerd zal het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de gehele periode waarvoor oorspronkelijk is geboekt in rekening worden gebracht.
5.1.4 Indien huurder zijn verblijf beëindigt voor de vertrekdatum is er in geen geval recht op restitutie.

5.2 Annulering door Residentie Vlissingen
5.2.1 In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is Residentie Vlissingen gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:
a) dat de accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld door wateroverlast of brand).
b) dat de accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door een dubbel geplaatste reservering).
5.2.2 Residentie Vlissingen stelt de huurder hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte.
5.2.3 Residentie Vlissingen zal in dit geval trachten een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden tegen dezelfde huursom.
5.2.4 Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de huurder gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat Residentie Vlissingen over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huursom zonder dat Residentie Vlissingen aan de huurder enige schadevergoeding verschuldigd is.
5.2.5 Residentie Vlissingen is nimmer aansprakelijk voor kosten van eventuele diensten door (mede)huurder zelf gereserveerd (bijvoorbeeld vliegtickets, autohuur, excursies e.d.)
5.2.6 Residentie Vlissingen heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen en ontruiming van de accommodatie te eisen, indien de huurder zijn zorgplicht voor de studio of het appartement ernstig verzaakt, onder andere als hij meer of andere personen in het appartement onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst. In een dergelijk geval vindt geen teruggave plaats van de huursom en/of waarborgsom of een gedeelte daarvan. Tevens is de huurder verplicht de schade te vergoeden die Residentie Vlissingen of de eigenaar lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van huurder.

5.3 Wijzigen overeenkomst
5.3.1 In geval van wijzigen van de overeenkomst zijn de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 5.1 onverkort van toepassing waarbij voor de termijnen genoemd onder artikel 5.1.3, uitgegaan wordt van de eerste reservering.
5.3.2 Residentie Vlissingen is niet verplicht een verzoek van huurder tot wijziging van de overeenkomst te accepteren.
5.3.3 Indien men een wijziging wil doorvoeren, dient huurder dit schriftelijk aan Residentie Vlissingen door te geven.

6. Betaling
6.1 Indien Residentie Vlissingen op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is Residentie Vlissingen gerechtigd de huurder de toegang tot de studio of het appartement te ontzeggen, onverminderd het recht van Residentie Vlissingen op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
6.2 Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Residentie Vlissingen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Residentie Vlissingen op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
6.3 Residentie Vlissingen behoudt zich het recht voor de claim uit handen te geven, bijvoorbeeld aan een incassobureau. De door Residentie Vlissingen in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de huurder. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

7. Waarborgsom
7.1 Residentie Vlissingen kan huurder verzoeken een waarborgsom te voldoen van €100,- tot € 500,-.
7.2 Schade aan de accommodatie, inventaris daarvan of het gebouw die is toegebracht tijdens de huurperiode, extra schoonmaakkosten wegens het niet netjes achterlaten van de accommodatie en eventuele ter plaatse te betalen kosten kunnen met de waarborgsom worden verrekend. Indien de waarborgsom niet toereikend is om deze schade of kosten te dekken, zal de (mede)huurder dit tekort ter plaatse dienen te voldoen.
7.3 Residentie Vlissingen zal de waarborg uiterlijk binnen twee weken na vertrek beschikbaar stellen wanneer er geen verdere reden tot inhouding of verrekening is.
7.4 Residentie Vlissingen neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom en de in dit artikel bedoelde kosten.

8. Aansprakelijkheid huurder
8.1 De huurder is aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie toegebracht door hemzelf en/of zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is tijdens de huurperiode verantwoordelijk voor de accommodatie en hij verplicht zich de accommodatie netjes en schoon te houden. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Residentie Vlissingen en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of een van zijn reisgenoten. Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA verzekering een aparte reisverzekering af te sluiten. Huurders dienen over een WA verzekering te beschikken.
8.2 Het is niet toegestaan om meer of andere personen in de studio of het appartement onder te brengen, dan die vermeld staan op de schriftelijke bevestiging. Residentie Vlissingen mag in dat geval de huurder weigeren.

9. Aansprakelijkheid Residentie Vlissingen of eigenaar
9.1 Een eventuele aansprakelijkheid van Residentie Vlissingen wordt in ieder geval beperkt tot toerekenbare tekortkomingen in de werkzaamheden van Residentie Vlissingen als bemiddelaar en is in ieder geval beperkt tot eenmaal de huursom, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid bij Residentie Vlissingen.
9.2 Residentie Vlissingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van de accommodaties en/of andere faciliteiten die Residentie Vlissingen aanbiedt, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Residentie Vlissingen.
9.3 Residentie Vlissingen staat er niet voor in dat het verblijf in één van de door Residentie Vlissingen aangeboden accommodaties voldoet aan de verwachtingen die huurder daarvan had.
Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit verlies van reisgenot en/of andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
9.4 Noch Residentie Vlissingen, noch de eigenaar is in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
9.5 Residentie Vlissingen is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door
derden verleende diensten.
9.6 Residentie Vlissingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelen en/of nalaten van een eigenaar.
9.7 Een eventuele aansprakelijkheid van de eigenaar, uit welke rechtsgrond dan ook, wordt beperkt tot maximaal driemaal de huursom, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
9.8 Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor personeel van Residentie Vlissingen, de eigenaar en door deze ingeschakelde derden.
9.9 Residentie Vlissingen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, auto’s, of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de accommodatie.

10. Huisdieren
10.1 Huisdieren zijn niet toegestaan.

11. In-de-plaatsstelling
11.1 Tenzij schriftelijk is overeengekomen met Residentie Vlissingen, is het de huurder en zijn reisgenoten niet toegestaan de gehuurde accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan derden dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.
11.2 Indien u met Residentie Vlissingen bent overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruiker die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Residentie Vlissingen voor de betaling van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

12. Tekortkomingen in het gehuurde appartement
12.1 Residentie Vlissingen stelt alles in het werk om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Tekortkomingen in het gehuurde appartement dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur na het constateren of ontstaan van de tekortkoming aan Residentie Vlissingen gemeld te worden.
12.2 Residentie Vlissingen zal in geval van tijdige melding van een tekortkoming zich inspannen om deze op te heffen. Indien dit niet lukt en de tekortkoming is zodanig ernstig dat het gebruik van de studio of het appartement ernstig wordt belemmerd, heeft de huurder aanspraak op een alternatief onderkomen of passende schadeloosstelling. Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.
12.3 Achteraf, na vertrek, kunt u geen aanspraak meer maken op vergoedingen, declaraties etc.

13. Website
13.1 Residentie Vlissingen besteedt de grootste aandacht en zorg aan de juistheid van de gegevens op haar website. Residentie Vlissingen kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typefouten binden Residentie Vlissingen niet. Prijswijzigingen voorbehouden.
13.2 De website van Residentie Vlissingen kan links bevatten naar websites van derden. Residentie Vlissingen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

14. Huisregels
14.1 De huisregels van Residentie Vlissingen maken onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

15. Privacy
15.1 Gebruik (persoons-)gegevens
15.1.1 De terzake van de reservering ingevulde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het afhandelen van de reservering. Indien er een wijziging optreedt in de reeds verstrekte gegevens is (mede)huurder verplicht deze onmiddellijk schriftelijk aan Residentie Vlissingen door te geven.
15.1.2 De ingevoerde informatie zal tevens worden opgenomen in de klantendatabase van Residentie Vlissingen met als doel te worden gebruikt voor de communicatie tussen Residentie Vlissingen en huurder ter zake van de reservering (bijvoorbeeld in verband met de facturering, het verzenden van de benodigde informatie met betrekking tot de boeking etc.) en voor het toezenden van aanbiedingen van en informatie over Residentie Vlissingen. Gegevens van de (mede)huurder worden niet verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij onze organisatie.

16. Overige bepalingen
16.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is de Nederlandse rechter.
16.2 In deze voorwaarden worden met “de huurder”, tevens de leden van het reisgezelschap van de huurder/aanmelder bedoeld. De huurder/aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting.
16.3 Het is niet toegestaan de gereserveerde accommodatie onder te verhuren.
16.4 Door het sluiten van de overeenkomst aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw verwijzing naar andere algemene voorwaarden. Residentie Vlissingen wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
16.5 In het geval dat bepalingen uit deze voorwaarden of delen daarvan niet rechtsgeldig (meer) zouden zijn of buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De getroffen bepaling(en) worden dan omgezet in vergelijkbare bepalingen die wel rechtsgeldig zijn.
16.6 Druk- zet- en typefouten binden Residentie Vlissingen niet.
16.7 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.